verkoopsvoorwaarden

Search our Site


I. Algemene verkoopsvoorwaarden

1.         Toepasselijkheid

1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen arc3c VOF en de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen beide partijen.

1.2. De opdrachtgever wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door haar mondelinge, schriftelijke, telefonische, per e-mail, per telex of per telefax of op andere wijze opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging van arc3c VOF.

1.3. Geen andere specificatie, beschrijving, publicatie, schriftelijk of mondeling gedane toezegging, zal deel uitmaken van deze voorwaarden noch zal hiernaar in deze voorwaarden geacht worden te zijn verwezen.

1.4. Eventuele inkoop-, betaling- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door arc3c VOF uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard, zelfs indien de voorwaarden van de opdrachtgever deze voorwaarden uitsluiten.

1.5. Alle offertes en aanbiedingen door of namens arc3c VOF zijn geheel vrijblijvend en kunnen door arc3c VOF ingetrokken worden zo lang arc3c VOF een op de offerte of aanbieding volgende bestelling of opdracht niet schriftelijk heeft aanvaard. Alle offertes en aanbiedingen zijn tevens onder voorbehoud van wijzigingen van het order door de klant of door prijswijzigingen van leveranciers.

1.6. arc3c VOF behoudt zich het recht elke bestelling of opdracht te weigeren en dit zonder opgave van reden.

1.7. Het plaatsen van een bestelling of opdracht bij arc3c VOF geldt als aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Een kopij van deze voorwaarden maakt steeds deel uit van de bestelbonnen, de offertes, de overeenkomsten, de facturen en de creditnota's van arc3c VOF. Een kopij van onderhavige voorwaarden kan steeds op eenvoudig verzoek gratis verkregen worden.

1.8. De persoon die de bestelling of opdracht plaatst in naam van de opdrachtgever wordt verondersteld als zijnde daartoe gemachtigd. Hij draagt gebeurlijk samen met zijn lastgever alle verantwoordelijkheid tegenover derden.

2.         Prijzen, tarieven en betaling

2.1. Alle prijzen en tarieven van arc3c VOF zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke overeenstemming, zal er een voorschot van 30% op het voorziene totaalbedrag inclusief BTW van elk order betaald worden door de opdrachtgever aan arc3c VOF vooraleer deze start met de uitvoering van de opdracht en/of bestelling.

2.3. Partijen kunnen voor de uitvoering van de werkzaamheden een vaste prijs overeenkomen. Vaste prijzen zijn prijzen die tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden niet aan wijzigingen onderhevig zijn, met uitzondering van het in de algemene voorwaarden bepaalde.

 

2.4. Indien terzake van de uitvoering van de werkzaamheden geen vaste prijs is overeengekomen, zal arc3c VOF de bestede uren en gemaakte kosten maandelijks aan de opdrachtgever in rekening brengen op basis van de overeengekomen tarieven dan wel de sinds het tijdstip van de overeenkomst van kracht geworden tarieven.

2.5. Alle facturen zijn betaalbaar op de vervaldag zijnde, behoudens andersluidend beding, vijftien kalenderdagen na de factuurdatum, of contant bij levering of voltooiing van de werkzaamheden, al naargelang de duidelijke vermelding op de factuur waarvan onderhavige voorwaarden een integrerend deel van uitmaken.

2.6. Alle betalingen moeten zonder aftrek of verrekening geschieden door overschrijving op de bankrekening van arc3c VOF vermeld op de factuur, of door contante betaling aan de zaakvoerder van arc3c VOF.

2.7. Niet-betaling op de vervaldag legt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de verplichting ten laste van de klant een intrest op het nog verschuldigde bedrag te betalen per dag vertraging à rato van 12% op jaarbasis. Naast de verwijlinteresten worden bij gebreke van betaling op de vervaldag de factuurbedragen onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging verhoogd met 10 %, met een minimum van 50 €, dit ten titel van vooruit vastgestelde en uitdrukkelijk tussen beide partijen overeengekomen schadevergoeding voor bijkomende administratieve kosten. Bovendien zal voor de derde herinnering, per mail of brief, een vaste forfaitaire kostenvergoeding worden aangerekend van 25 €.

2.8. In geval van niet-betaling behoudt arc3c VOF zich het recht om eventuele abonnementen op diensten van arc3c VOF, of nog op de door haar verkochte, verhuurde of beheerde webhostings, websites, opleidingen, enzovoort tijdelijk te schorsen of definitief te annuleren. Hiervoor zal steeds een vergoeding van 100 € aangerekend worden.

2.9. In geval van niet-betaling van één van de openstaande facturen behoudt arc3c VOF zich het uitdrukkelijke recht de onmiddellijke en volledige betaling te eisen van alle vorderingen die op dat ogenblik in haar bezit zijn tegenover de opdrachtgever en iedere lopende bestelling of overeenkomst te vernietigen.

2.10. Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, is arc3c VOF bevoegd haar werkzaamheden op te schorten en de alsdan gerezen kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

2.11. Iedere klacht zal door arc3c VOF grondig onderzocht worden indien zij, op straffe van nietigheid, per aangetekend schrijven wordt overgemaakt binnen de acht dagen na levering van de goederen en/of diensten.

2.12. Klachten van de opdrachtgever over de ontvangen factuur dienen tevens binnen de acht dagen per aangetekend schrijven te worden overgemaakt aan arc3c VOF, zo niet worden zij als nietig aanzien. De schriftelijke klacht dient duidelijk te vermelden welke bedragen en factuuronderdelen worden betwist. De niet‐betwiste bedragen dienen steeds binnen de betalingstermijn van de factuur te worden betaald.

2.13. De in deze voorwaarden vermelde bedragen zijn in Euro en exclusief 21% BTW.

 

3. Annulering

3.1. Bestellingen en opdrachten kunnen slechts geannuleerd worden indien en voor zover voldaan is aan alle hierna genoemde voorwaarden:

·          arc3c VOF stemt uitdrukkelijk schriftelijk in met de annulering.

·      De annulering dient plaats te vinden vooraleer de levering heeft plaatsgevonden of voor dat arc3c VOF in welke vorm of hoedanigheid dan ook met de overeengekomen werkzaamheden is begonnen.

·          Bestellingen van domeinnaamregistraties en verlengingen van domeinnamen en bestellingen en verlengingen van webhosting diensten, via welke wijze dan ook, kunnen nooit worden geannuleerd.

4. Uitvoering

4.1. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden gefaseerd zullen plaatsvinden, kan arc3c VOF de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren, uitstellen totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.2. Indien het uitvoeren van een bestelling of opdracht; op verzoek van de klant, voor een onbepaalde tijd dient te worden stopgezet en dit extra kosten teweeg brengt, vallen deze steeds ten laste van de klant.

4.3. Indien de opdrachtgever de in de overeenkomst gegeven bestelling of opdracht wenst te wijzigen of uit te breiden, kan dit slechts nadat beide partijen schriftelijk hun akkoord hebben bevestigd over de uit te voeren wijzigingen en de gevolgen voor de prijs en de leveringsdatum.

4.4. Behoudens voorafgaande overeenkomst is arc3c VOF niet gehouden clichés, ontwerpen, afbeeldingen, foto’s, films, logo’s, html documenten, enz. te bewaren.

5. Wijzigingen en meerwerk

5.1. Onder meerwerk dient te worden verstaan iedere wijziging van de functionele specificaties zoals die ten grondslag lagen aan de oorspronkelijke overeenkomst of nadien, ongeacht op welk moment, overeengekomen specificaties.

5.2. arc3c VOF zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de specificatie het tijdstip van voltooiing der werkzaamheden zal worden beïnvloed.

5.3. Indien voor de werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, zal arc3c VOF de opdrachtgever van tevoren inlichten indien de nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de werkzaamheden tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden.

5.4. Wijzigingen zullen niet worden uitgevoerd alvorens deze in een door partijen getekend aanhangsel bij de oorspronkelijke overeenkomst zijn vastgelegd.

5.5. Noodzaak of wenselijkheid van meerwerk kan nimmer reden zijn tot ontbinding van de overeenkomst.

6. Termijnen

6.1. Eventuele bij de bestelling of het plaatsen van de opdracht vermelde termijnen lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de benodigde documenten volgt of vanaf de ondertekening van de overeenkomst.

 

6.2. De overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd in de mate waarin de opdrachtgever bij het inleveren van de documenten, tekeningen, afbeeldingen, modellen, foto's, teksten, enzovoort, evenals bij het terugzenden van verbeterde proeven of het uitstellen van samenkomsten, in gebreke is gebleven.

6.3. Indien overschrijding van de (leverings)termijn plaatsvindt, zal arc3c VOF de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

6.4. Daar de leveringstermijn door daden van derden en gevallen van overmacht kan beïnvloed zijn, worden zij niet als uitdrukkelijke verbintenis beschouwd. Laattijdige levering mag, behoudens tegenstrijdig beding, geen aanleiding geven tot weigering van de levering en zal geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

6.5. Overschrijding van enige termijn zal de opdrachtgever nimmer recht geven op ontbinding en/of opschorting van zijner verplichtingen uit hoofde van andere contracten.

7.         Vertrouwelijkheid

7.1.    Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen ten einde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

8.         Eigendom en bescherming

8.1. Zaken blijven eigendom van arc3c VOF tot alle door de opdrachtgever terzake verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan.

8.2. Zaken en programmatuur zijn vanaf het moment dat zij door arc3c VOF ter beschikking zijn gesteld van de opdrachtgever, voor zijn rekening en risico.

9.         Aansprakelijkheid

9.1. arc3c VOF aanvaardt wettelijke verplichtingen tot gemeenrechtelijke schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 9 blijkt.

9.2. In geval van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst is arc3c VOF slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie, of (gedeeltelijke) teruggave van de prijs die werd ontvangen voor het niet‐conforme gedeelte van de opdracht.

Iedere aansprakelijkheid van arc3c VOF voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. arc3c VOF is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de opdrachtgever, en schade wegens door arc3c VOF gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt. Gebreken in de materialen die voor arc3c VOF verborgen waren, zullen haar verantwoordelijkheid niet in het gedrang brengen en geen aanspraak op schadevergoeding kunnen veroorzaken.

9.3. De door arc3c VOF te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 50% (vijftig procent) van de op grond van die overeenkomst door arc3c VOF aan de opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief BTW).

Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief BTW) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van arc3c VOF in de periode van twee maanden voorafgaande aan het verzuim van arc3c VOF. De in dit artikel bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door de opdrachtgever bedongen en door arc3c VOF verleende crediteringen.

9.4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever na het ontstaan daarvan, binnen een termijn van twee weken, de schade per aangetekend schrijven aan arc3c VOF heeft gemeld.

9.5. arc3c VOF is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen als deze te wijten zijn aan software of hardware of andere materialen, die niet door arc3c VOF werd geleverd en welke gebrekkig is en/of waarvan arc3c VOF niet wist dat die samen met de door haar geleverde producten/diensten zou gebruikt worden, of het feit dat anderen dan arc3c VOF wijzigingen aan de producten/diensten hebben aangebracht.

9.6. De opdrachtgever vrijwaart arc3c VOF voor alle schade die arc3c VOF mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door arc3c VOF geleverde goederen of diensten, daaronder mede begrepen:

·          aanspraken van derden, werknemers van de opdrachtgever daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van arc3c VOF die ter beschikking zijn gesteld van de opdrachtgever en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;

·          aanspraken van derden, werknemers van arc3c VOF daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf;

·          aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door arc3c VOF geleverde producten en diensten indien het gebrek in de materialen voor arc3c VOF verborgen was.

9.7. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, de programmatuur en van de door arc3c VOF te verlenen diensten.

10.       Overmacht

10.1. Partijen zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien de tekortkoming of vertraging hen niet kan worden toegerekend, of indien nakoming redelijkerwijze te bezwarend of niet mogelijk is tengevolge van buiten toedoen van partijen ontstane verandering van omstandigheden sedert het sluiten van de overeenkomst.

10.2. De partij die overmacht inroept zal de andere partij onverwijld schriftelijk ervan in kennis stellen, evenals van het ophouden van de omstandigheden van overmacht.

11.       Ontbinding, beëindiging en opschorting

11.1. Indien de opdrachtgever één van zijn verplichtingen jegens arc3c VOF niet nakomt, staking van betaling aanvraagt of in staat van faillissement verkeert, heeft arc3c VOF het recht zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, alle of bepaalde, naar keuze van arc3c VOF, met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden, onverminderd andere aan arc3c VOF wettelijk toekomende rechten. Alle aan de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde betalingen worden alsdan dadelijk opeisbaar.

11.2. Wanneer de opdrachtgever enige op grond van deze algemene voorwaarden of een uit hoofde van met arc3c VOF gesloten overeenkomst op hem rustende verplichtingen niet nakomt, is arc3c VOF, onverminderd haar overige rechten ter zake, bevoegd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot de opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen voldoet.

12.       Intellectuele en industriële vermogensrechten

12.1. De opdrachtgever erkent dat arc3c VOF de exclusieve eigenaar of licentiehouder is van alle merken‐, octrooi‐ of auteursrechten die verbonden zijn aan alle door arc3c VOF geleverde producten en diensten. De opdrachtgever stemt ermee in dat hij tijdens de duur van de overeenkomst en daarna, geen intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht waarvan arc3c VOF eigenaar of licentiehouder is, zal aanvechten.

13.       Toepasselijk recht en geschillen

13.1. De overeenkomsten tussen arc3c VOF en de opdrachtgever worden beheerst door het Belgisch recht.

13.2. Alle geschillen welke verband houden met deze algemene voorwaarden dan wel met door arc3c VOF gesloten overeenkomsten zullen steeds beslist worden door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van arc3c VOF.

14.       Overdracht rechten en verplichtingen

14.1. arc3c VOF is ten allen tijde bevoegd zonder dat daarvoor de toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk is, na voorgaande schriftelijke mededeling, alle uit de door haar gesloten overeenkomsten voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.

14.2. De opdrachtgever kan zijn rechten en verplichtingen uit de door hem gesloten overeenkomsten slechts overdragen na voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van arc3c VOF welke toestemming aan de opdrachtgever niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

15.       Geldigheid en uitleg

15.1. Indien één of meer van de bepalingen van de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen de bepalingen van deze algemene voorwaarden, nietig of ongeldig blijkt, dan wel wordt vernietigd, zo tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan en wordt de ongeldige bepaling vervangen door een bepaling die de strekking van de ongeldige bepaling zoveel mogelijk benadert.

 

II. Ontwikkeling en onderhoud van websites en programmatuur

1. Onderwerp van de overeenkomst

1.1. De voorwaarden vermeld onder paragraaf II gelden specifiek voor alle door arc3c VOF ten behoeve van de opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden inzake het ontwikkelen en onderhouden van websites en programmatuur op grond van nadere specificaties en functionele vereisten.

 

1 . 2. De voorwaarden vermeld onder paragraaf II vormen een aanvulling op de algemene voorwaarden vermeld onder paragraaf I.

2.         Uitvoering

2.1. Op basis van de door de opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid en volledigheid waarvan de opdrachtgever instaat, zal schriftelijk worden gespecificeerd welke website/programmatuur ontwikkeld zal worden.

2.2. arc3c VOF staat in voor de correctie van de aan haar toe te schrijven fouten. Auteursverbeteringen die wijzigingen, aanvullingen of weglatingen buiten onze wil tot gevolg hebben, zullen worden aangerekend volgens de geldende tarieven.

3.         Oplevering en acceptatie

3.1. arc3c VOF zal de ontwikkelde websites en/of programmatuur aan de opdrachtgever conform specificatie opleveren.

3.2.    De        opdrachtgever     heeft      het      recht de website/programmatuur gedurende een periode van 8 dagen na gebruiksklare oplevering te testen. Doel van de test is vast te stellen of de website/programmatuur voldoet aan de overeengekomen specificaties.

3.3. Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat de website/programmatuur gebreken vertoont of niet aan de
schriftelijke specificaties voldoet, zal de opdrachtgever arc3c VOF terstond in een schriftelijk en gedetailleerd
acceptatieverslag over de gebreken informeren. arc3c VOF zal in dat geval de gemelde gebreken binnen een redelijke termijn herstellen. Het herstel geschiedt gratis indien de programmatuur voor een vaste prijs werd ontwikkeld.

3.4. Kleine gebreken die de operationele ingebruikname niet in de weg staan zijn geen reden om de acceptatie te onthouden. Door feitelijke ingebruikname van de website/programmatuur of onderdelen daarvan heeft de opdrachtgever de website/programmatuur of die onderdelen geaccepteerd.

3.5. De website/programmatuur wordt verder geacht te zijn aanvaard na acceptatie van de opdrachtgever, of 8 dagen na gebruiksklare oplevering indien de opdrachtgever arc3c VOF niet schriftelijk over de gebreken heeft geïnformeerd, of na het herstel van de gemelde gebreken.

3.6. De acceptatie kan door de opdrachtgever niet worden tegengehouden wegens het geheel of gedeeltelijk nalaten door de opdrachtgever van een acceptatietest.

3.7. Voor zover gefaseerde oplevering is overeengekomen, gelden alle punten van deze paragraaf onverminderd voor de met de fasering corresponderende delen van het project.

4.         Eigendom en bescherming

4.1. Conform de wettelijke bepalingen inzake artistieke en industriële eigendom, tekeningen, modellen, ontwerpen, enzovoort, zijn al de door arc3c VOF ontworpen schetsen, ontwerpen, foto's, afbeeldingen, webpagina's en websites, banners, interpretaties, concepten, schikkingen, programmatuur, enzovoort, welke ook de techniek mag zijn, het eigendom van arc3c VOF. Ze mogen op geen enkele manier worden nagemaakt of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of verspreid. Het afstaan of aanrekenen van voorgaande geeft op zichzelf, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming, op geen enkele manier het recht het als eigendom te beschouwen.

4.2. De ontworpen website/programmatuur is het intellectuele eigendom van arc3c VOF en wordt als zodanig door de wetgeving beschermd. De website/programmatuur mag dus niet worden overgemaakt ten kostenloze titel of bezwarende titel, onder welke vorm ook, geheel of gedeeltelijk, aan om het even welke derde, mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van arc3c VOF.

4.3. De opdrachtgever verbindt er zich toe de vertrouwelijkheid van de website/programmatuur te bewaren, noch kopies van het geheel of gedeeltes van de software of van methoden en concepten daarin gebruikt te verspreiden of openbaar te maken aan om het even welke derde.

4.4. Alle elementen en gegevens die door de opdrachtgever aan arc3c VOF worden verstrekt voor opname in de website/programmatuur, ondermeer alle teksten, beelden, logo's, grafieken, foto's, audio‐ of videofilms en de updates worden verondersteld de uitsluitende eigendom te zijn en te blijven van de opdrachtgever.

4.5. In de mate dat deze elementen geheel of gedeeltelijk niet de exclusieve eigendom zijn van de opdrachtgever, waarborgt de opdrachtgever dat deze over alle noodzakelijke toelatingen beschikt met het oog op het gebruik van deze elementen. Deze toelatingen moeten, naargelang het geval, slaan op :

·          het recht van reproductie op iedere digitale of andere drager, met inbegrip van het recht op de aanpassing nodig voor het transfereren van de ene drager op de andere;

·          het recht op de grafische aanpassing op iedere drager;

·          het recht op elektronische verspreiding evenals, desgevallend, het recht om de drager die deze elementen bevat, te verspreiden;

·          het recht van mededeling aan het publiek, met of zonder draad, met eender welk middel, zoals kabel, satelliet, Internet, met inbegrip van het ter beschikking stellen van het publiek van de elementen op zulke wijze dat elkeen er toegang toe heeft op de plaats en het ogenblik dat hij individueel kiest.

4.6. De opdrachtgever vrijwaart arc3c VOF tegen alle klachten van derden die zouden beweren een intellectueel of ander tegensprekelijk recht te kunnen doen gelden op enig van de elementen of gegevens bepaald onder artikel 4.4.

III. Webhosting

1. Onderwerp van de overeenkomst

1.1. De voorwaarden vermeld onder paragraaf III gelden specifiek voor alle door arc3c VOF ten behoeve van de opdrachtgever uit te voeren webhosting activiteiten. Met webhosting wordt bedoeld het onderbrengen van een website op een webserver.

1.2. De voorwaarden vermeld onder paragraaf III vormen een aanvulling op de algemene voorwaarden vermeld onder paragraaf I.

2. Eigendom en bescherming

2.1. Alle elementen en gegevens van de website die door de opdrachtgever aan arc3c VOF worden verstrekt voor plaatsing op een webserver, ondermeer alle teksten, beelden, logo's, grafieken, foto's, audio‐ of videofilms en de updates worden verondersteld de uitsluitende eigendom te zijn en te blijven van de opdrachtgever.

2.2. In de mate dat deze elementen geheel of gedeeltelijk niet de exclusieve eigendom zijn van de opdrachtgever, waarborgt de opdrachtgever dat deze over alle noodzakelijke toelatingen beschikt met het oog op het gebruik van deze elementen.

Deze toelatingen moeten, naargelang het geval, slaan op:

·          het recht van reproductie op iedere digitale of andere drager, met inbegrip van het recht op de aanpassing nodig voor het transfereren van de ene drager op de andere;

·          het recht op de grafische aanpassing op iedere drager;

·          het recht op elektronische verspreiding evenals, desgevallend, het recht om de drager die deze elementen bevat, te verspreiden;

·          het recht van mededeling aan het publiek, met of zonder draad, met eender welk middel, zoals kabel, satelliet, Internet, met inbegrip van het ter beschikking stellen van het publiek van de elementen op zulke wijze dat elkeen er toegang toe heeft op de plaats en het ogenblik dat hij individueel kiest.

2.3. De opdrachtgever vrijwaart arc3c VOF tegen alle klachten van derden die zouden beweren een intellectueel of ander tegensprekelijk recht te kunnen doen gelden op enig van de elementen of gegevens bepaald onder artikel 2.1.

2.4. De opdrachtgever maakt zich sterk voor het feit dat de titularis van de rechten op deze elementen voor de gehele duur van de bestelling afziet van zijn recht zich te verzetten tegen wijzigingen aan deze elementen of tegen hun associatie met andere teksten, verklaringen, elementen, enz. De opdrachtgever aanvaardt dat arc3c VOF in functie van de technische vereisten de opgeslagen elementen kan wijzigen. Dit onverminderd het eventueel recht van de auteur om zich te verzetten tegen wijzigingen die schadelijk kunnen zijn voor zijn eer of voor zijn goede naam.

2 .5 . De opdrachtgever aanvaardt dat arc3c VOF alle daden kan stellen die nodig zijn voor de uitvoering van de webhosting service.

·          de gegevens en/of elementen en de updates ervan kopiëren; zowel permanent als tijdelijk, ongeacht de vorm of de drager (onder meer ook elektronisch);

·          deze meedelen en/of ter beschikking stellen van de Internetgebruikers.

3. Duur van de overeenkomst

3.1. Een webhosting wordt aangeboden voor een periode van 1 jaar, tenzij anders overeengekomen. Behalve bij schriftelijke opzegging wordt deze termijn bij het verstrijken ervan automatisch verlengd met een periode van 1 jaar. De klant is gehouden schriftelijk een opzeggingstermijn van 2 maanden te respecteren, die 2 maanden voor het einde van de abonnementsdag geschiedt zij het tijdens de oorspronkelijke periode of tijdens de periode van verlenging.

 

IV. Registratie domeinnamen

1. Onderwerp van de overeenkomst

1.1. De voorwaarden vermeld onder paragraaf IV gelden specifiek voor alle door arc3c VOF ten behoeve van de opdrachtgever uit te voeren activiteiten betreffende registratie, transfer of trade van domeinnamen.

1.2. De voorwaarden vermeld onder paragraaf IV vormen een aanvulling op de algemene voorwaarden vermeld onder paragraaf I.

2. Registratie

2.1. Elke registratie van eender welk domein met gebruik van het daartoe voorziene registratietool op de website van arc3c VOF, met vrijwillige en gewilde input van alle klantengegevens, verbindt de klant onherroepelijk.

3. Verantwoordelijkheid

3.1. Aangezien de toekenning van de domeinnamen op het Internet afhangt van de uitdrukkelijke goedkeuring van de bevoegde autoriteit, is arc3c VOF op geen enkel ogenblik verantwoordelijk voor een eventuele weigering. Ook van een schadevergoeding kan geen sprake zijn.

4.         Duur van de overeenkomst

4.1. De registratie van een domeinnaam is steeds voor een periode van 1 jaar, tenzij anders overeengekomen. Behalve bij schriftelijke opzegging wordt deze termijn bij het verstrijken ervan automatisch verlengd met een periode van 1 jaar. De klant is gehouden schriftelijk een opzeggingstermijn van 2 maanden te respecteren, die 2 maanden voor het einde van de abonnementsdag geschiedt zij het tijdens de oorspronkelijke periode of tijdens de periode van verlenging.

4.2. Facturen voor de registratie van één of meerdere domeinnamen zijn steeds betaalbaar binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum tenzij anders vermeld op de factuur.

5.         Naamservers

5.1. De klant verbindt er zich toe om, wanneer arc3c VOF hierom verzoekt, de domeinnaam te voorzien of te laten voorzien van minstens twee naamservers, die op hun beurt correct geconfigureerd zijn om datatrafiek via de domeinnaam in goede banen te leiden. Hij zal onder geen beding de naamservers van arc3c VOF opgeven indien hij bij arc3c VOF geen bijhorende webhosting pakket huurt.

6.         E-mailadres

6.1. De klant zal bij het registreren van de domeinnaam, naast de andere benodigde gegevens, de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres opgeven van de contactpersoon. Dit e-mailadres dient ten allen tijde functioneel te zijn en niet betrokken te zijn op één van de domeinnamen die bij arc3c VOF worden gehuurd door om het eender welke klant. De klant zal ten allen tijde aan de vereisten van dit e-mailadres voldoen, en zal zonodig een wijziging van e-mailadres aan arc3c VOF doorgeven.

7.         Modaliteiten

7.1. De klant neemt kennis van het feit dat arc3c VOF enkel als tussenpersoon handelt tussen de klant en de autoriteit die de domeinnaam toekent. Het aanvragen en onderhouden van de domeinnaam dient enkel en alleen als extra dienstverlening aan de klant te worden gezien. De klant erkent dat arc3c VOF geen enkele beslissende controle heeft over het aanvragen, het registreren, het aanpassen, het onderhouden of het annuleren van een domeinnaam, inzonderheid wat betreft de reglementering die door ICANN, OpenSRS, DNS-BE of enige andere relevante autoriteit wordt gehanteerd. arc3c VOF zal op geen enkele manier worden aansprakelijk gesteld indien de klant de controle over de domeinnaam verliest ten gevolge van dergelijke reglementering of enige andere reden. arc3c VOF zal wat dat betreft steeds trachten de belangen van de klant te verdedigen.
Ons adres

arc3c
Peehoopstraat 33
1770 Liedekerke
België

Telefoon

+ 32 478-87.94.78

+ 32 473-17.55.46

Mail

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Onze diensten

  • Ontwerpen van Websites
  • Integratie met sociale netwerken
  • Search Engine Optimization
  • Opleiding
  • Hosting
  • Beheren van uw domeinnamen
  • ICT materiaal leveren en installeren